Kupní smlouva na štěně - VZOR

Štěňata

Přidal dominik, dne 15. 08. 2016 ,  0x


Pokud prodáváte štěně s PP (průkazem původu) je kupní smlouva de facto nutností. Jde spíše o bezpečí kupující. V případě, že peníze budou zaslány až po převzetí štěněte, resp. bankovním převodem, chrání se kupní smlouvou i prodávající.

 

Přečtěte si: Jak se správně starat o štěně

Kupní smlouva na psa bez PP

 

Někteří psi a fenky se prodávají za nemalé částky i bez PP. Logicky je vhodné i v tomto případě kupní, smlouvu o prodeji psa smlouvu zhotovit. V praxi nebývají žádné problémy, nicméně svědek by při podpisu smlouvy neměl chybět. Přítomnost notáře či nezávislého svědka není obvyklá, ovšem je možná a dodá jistoty.

2 vzory smluv na prodej psa (štěněte)

Níže naleznete dva vzory smluv, a to na prodej psa s/bez rodného listu (průkazu původu). Pokud se Vám smlouvy nechce kopírovat, můžete si je stáhnout na tomto odkazu. Tučně a červeně jsou ve smlouvách o prodeji psa vyznačeny ty pasáže, které je nutné doplnit či změnit. Aby bylo možné štěně či dospělého psa (následně s maximální přesností) identifikovat, je nutné vyplnit číslo čipu či tetovací číslo. Budu rád, když kupujícímu doporučíte sekci štěňata na našem webu. Podělte se s námi o Vaše zážitky při převzetí štěněte v komentářích!

VZOR SMLOUVY NA ŠTĚNĚ (PSA) BEZ PP

 

Smlouva o prodeji psa

 

 1. Smluvní strany

  Prodávající (dále jako chovatel):
  Jméno a příjmení:______________
  Bydliště:______________
  Kontaktní informace (email, telefon):______________
  Číslo občanského průkazu:______________
  a
  kupující:
  Jméno a příjmení:______________
  Bydliště:______________
  Kontaktní informace (email, telefon):______________
  Číslo občanského průkazu:______________

 2. Předmět smlouvy
  Předmětem smlouvy je prodej štěněte.

  Jméno:______________
  Plemeno:______________
  Datum narození:______________
  Pohlaví:______________
  Zbarvení:______________
  Váha štěněte při odběru:______________

  (Tetovací číslo):______________ (není povinné)     
  (Číslo čipu):______________ (není povinné)

  III. Kupní cena

  Chovatel touto smlouvou za podmínek v ní uvedených prodává dále specifikované štěně kupujícímu a ten ho za dohodnutou kupní cenu, která činí identifikovat ______________,– Kč, slovy ____________________________korun českých, kupuje.
  Kupní cena byla uhrazena v hotovosti před podpisem této smlouvy.
  Chovatel podpisem této smlouvy převzetí uvedené částky potvrzuje. Chovatel předal kupujícímu štěně před podpisem této smlouvy.
  Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí štěněte dle čl. II. této smlouvy.

  IV. Prohlášení chovatele

  Chovatel prohlašuje, že:
  předává kupujícímu zdravé štěně uvedené v čl. II. této smlouvy ve výborném výživném stavu a kondici, štěně má:
  vzrůst odpovídající věku, štěně již nemá sací reflex
  - kompletní mléčný chrup a ideální nůžkový skus (standard plemene psa může udávat jinak)
  - uši čisté, suché, bez zjevného zápachu
  - oči čisté, jasné, bez zápachu, štěně reaguje na zrakové podněty,)
  - srst je bez parazitů
  - štěně bylo pravidelně odčervováno a očkováno a řádně ošetřováno veterinárním lékařem
  - kupujícímu nebyly zatajeny žádné vady, zjištěné ke dni prodeje štěněte uvedeného v čl. II. této smlouvy,

dále štěně reaguje na zvukové aj. vjemové podněty.
Štěně bylo dne ______________očkováno vakcínou ______________ (viz. mezinárodní  
očkovací průkaz - nemusí být), další očkování má být uskutečněno za 3 nebo 4 týdny.
štěně bylo patřičně ______________ (uvést množství odčervení) krát odčerveno přípravkem ______________, další odčervení je doporučeno za 14 až 30 dní, a to dle věku štěněte.
Chovatel prohlašuje, že rodiče štěněte jsou klinicky zdrávi a chovateli není nic známo o tom, že by trpěli dědičnými či jinými chorobami.

V. Prohlášení kupujícího


Kupující potvrzuje, že:


- převzal mezinárodní očkovací průkaz štěněte
- se bude o štěně řádně starat,
- byl chovatelem poučen o tom, jak o štěně pečovat, jak ho krmit, očkovat a vychovávat
- byl upozorněn, že je štěně nutné pravidelně očkovat a odčervovat,
- kupující si zvíře řádně prohlédl a neshledal žádné zjevné vady bránící prodeji.

Změny a nedostatky v chování či v hygienických návycích štěněte v novém prostředí nelze kvalifikovat jako vady, neboť přesahují možnosti ovlivnění ze strany chovatele.

VI. Závěrečná prohlášení

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této dohody a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy. Smlouva byla vyhotovena dle předlohy na webu PsiUsmev.cz.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 1 vyhotovení.


V____________________________

 

dne________________________________________________________                               ____________________________
                 prodávající                                                                      kupující

VZOR SMLOUVY NA ŠTĚNĚ (PSA) S PP

Smlouva o prodeji psa

 

 1. Smluvní strany

  Prodávající (dále jako chovatel):
  Jméno a příjmení:______________
  Bydliště:______________
  Kontaktní informace (email, telefon):______________
  Číslo občanského průkazu:______________
  a
  kupující:
  Jméno a příjmení:______________
  Bydliště:______________
  Kontaktní informace (email, telefon):______________
  Číslo občanského průkazu:______________

 2. Předmět smlouvy
  Předmětem smlouvy je prodej štěněte.

  Jméno:______________
  Plemeno:______________
  Datum narození:______________
  Pohlaví:______________
  Zbarvení:______________
  Váha štěněte při odběru:______________

  (Tetovací číslo):______________ (není povinné)     
  (Číslo čipu):______________ (není povinné, nutné vyplnit číslo čipu/tetovací číslo - alespoň jedno z uvedených)

Otec:______________

Matka:______________

III. Kupní cena

Chovatel touto smlouvou za podmínek v ní uvedených prodává dále specifikované štěně kupujícímu a ten ho za dohodnutou kupní cenu, která činí identifikovat ______________,– Kč, slovy ____________________________korun českých, kupuje.
Kupní cena byla uhrazena v hotovosti před podpisem této smlouvy.
Chovatel podpisem této smlouvy převzetí uvedené částky potvrzuje. Chovatel předal kupujícímu štěně před podpisem této smlouvy.
Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí štěněte dle čl. II. této smlouvy.

IV. Prohlášení chovatele

Chovatel prohlašuje, že:
předává kupujícímu zdravé štěně uvedené v čl. II. této smlouvy ve výborném výživném stavu a kondici, štěně má:
vzrůst odpovídající věku, štěně již nemá sací reflex
- kompletní mléčný chrup a ideální nůžkový skus (standard plemene psa může udávat jinak)
- uši čisté, suché, bez zjevného zápachu
- oči čisté, jasné, bez zápachu, štěně reaguje na zrakové podněty,)
- srst je bez parazitů
- štěně bylo pravidelně odčervováno a očkováno a řádně ošetřováno veterinárním lékařem
- kupujícímu nebyly zatajeny žádné vady, zjištěné ke dni prodeje štěněte uvedeného v čl. II. této smlouvy,

dále štěně reaguje na zvukové aj. vjemové podněty.
Štěně bylo dne ______________očkováno vakcínou ______________ (viz. mezinárodní  
očkovací průkaz - nemusí být), další očkování má být uskutečněno za 3 nebo 4 týdny.
štěně bylo patřičně ______________ (uvést množství odčervení) krát odčerveno přípravkem ______________, další odčervení je doporučeno za 14 až 30 dní, a to dle věku štěněte.
Chovatel prohlašuje, že:

rodiče štěněte jsou klinicky zdrávi a chovateli není nic známo o tom, že by trpěli dědičnými či jinými chorobami.

 • sourozenci štěněte jsou v počtu ______ fen a _____ psů.
 • rodiče štěněte jsou klinicky zdrávi a chovateli není nic známo o tom, že by trpěli dědičnými či jinými chorobami.


 1. Prohlášení kupujícího


Kupující potvrzuje, že:


- převzal mezinárodní očkovací průkaz štěněte
- se bude o štěně řádně starat,
- byl chovatelem poučen o tom, jak o štěně pečovat, jak ho krmit, očkovat a vychovávat
- byl upozorněn, že je štěně nutné pravidelně očkovat a odčervovat,

- umožní chovateli po předchozí domluvě kontrolu štěněte a podmínek, ve kterých je chováno

- pokud se jedná o psa, bude pravidelně kontrolovat sestup obou varlat a případné komplikace bude řešit s chovatelem a veterinárním lékařem.

- poskytne štěněti odpovídající podmínky k životu tak, aby byl zabezpečený jeho správný vývoj.

- zaručuje chovateli předkupní právo v případě, že se v budoucnosti rozhodne štěně prodat. V případě, že chovatel nebude mít o štěně zájem, poskytne mu jméno a adresu nového majitele štěněte.

- pokud je předmětem prodeje fena: štěňata od feny uvedené v čl. II. této smlouvy budou zapisována na jméno chovatelské stanice kupujícího nebo ponesou název své mateřské stanice.

- bude na vyžádání poskytovat chovateli pravdivé informace o průběhu života jedince, případně jeho úmrtí (např. výsledky výstav, odchovů, krytí, onemocnění).
- kupující si zvíře řádně prohlédl a neshledal žádné zjevné vady bránící prodeji.

Změny a nedostatky v chování či v hygienických návycích štěněte v novém prostředí nelze kvalifikovat jako vady, neboť přesahují možnosti ovlivnění ze strany chovatele.

 

 1. Další ujednání

 

 1. Vlastnické právo přechází z chovatele na kupujícího uhrazením celé výše uvedené kupní ceny. Kupující tímto bere na vědomí, že od tohoto okamžiku za štěně plně odpovídá.

 

 1. Kupující obdrží spolu se štěnětem:
  1. originál průkazu původu (byl-li již příslušnou plemennou knihou vydán),
  2. mezinárodní očkovací průkaz nebo pas štěněte,
  3. kopie průkazu původu matky a otce,
  4. vzorek krmení, kterým bylo štěně krmeno,

 

 1. Pokud průkaz původu nebyl do dne převzetí jedince plemennou knihou vydán, je chovatel povinen jej neprodleně, nejdéle však do 7 dnů po jeho obdržení z plemenné knihy, předat nebo doporučeně zaslat na vlastní náklady kupujícímu. V případě, že tak neučiní, je chovatel povinen novému majiteli uhradit veškeré prokazatelné výdaje spojené s pořízením duplikátu průkazu původu, které kupujícímu vzniknou. V případě exportu jedince se chovatel zavazuje zajistit vystavení exportního průkazu původu.VII. Závěrečná prohlášení

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této dohody a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy. Smlouva byla vyhotovena dle předlohy na webu PsiUsmev.cz
Smlouva byla vyhotovena ve dvou 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 1 vyhotovení.
V____________________________


dne________________________________________________________                               ____________________________
                 prodávající                                                                                 kupující


Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.

Loading...


Ahoj, jmenuji se Dominik a jsem studentem veterinární medicíny. Rád bych během studií vybudoval funkční komunitní webovou stránku pro všechny, kdo mají rádi psy. Plánuji pomáhat majitelům psů, psím útulkům a týraným psům. Zatím se snažím web zaplnit praktickými informacemi a již jsem napsal přes 200 článků. Prosím lajkněte mou facebook stránku a zůstaňte v kontaktu. Díky mocChci odebírat novinky PSÍ ÚSMĚV ve svém prohlížeči!