Čipování a registrace psů

Rady začátečníkům

Přidal dominik, dne 27. 05. 2017 ,  0x

Čipování a registrace psů

Následující článek nám do Psí úsměv zaslal paní Šárka Irová. Článek mj. otiskl zpravodaj klubu chrtů (v podzimním čísle). Dle slov paní šárky: „Přivedla mě na toto téma sousedka, která si tímto hanebným způsobem ,,přivlastnila" čistokrevného psa.“ Pokud máte také (podobný) článek, určitě použijte tlačítko upload nebo nám napište, uveřejníme ho za Vás. Následuje zmíněný článek bez jakýchkoliv úprav.

Čipování psů aneb Kocourkov v Čechách

Vlastníte pejska označeného mikročipem a nyní spoléháte na to, že se k Vám v případě zaběhnutí nebo odcizení rychle vrátí? Bez Vaší následné registrace čísla mikročipu jste na velkém omylu.

Mikročip v sobě nese pouze patnáctimístné číslo, které je v tuto chvíli zaznamenáno pouze v očkovacím průkazu Vašeho pejska a u veterináře, který ho aplikoval. Vzhledem k rozsáhlé síti veterinárních ordinací není v lidských silách v případě nálezu psa s čipem kontaktovat veškerá veterinární zařízení a prohledávat jednotlivé evidence lékařů. Proto vzniklo na území ČR několik registrů zvířat, které zajišťují propojení čísla mikročipu s kontaktem na majitele. Některé registry nabízejí možnost vložit vyjma kontaktu a fotografie psa i další důležité informace, které v případě potřeby pomohou zajistit nalezenému zvířeti okamžitou nezbytnou veterinární péči nebo zabrání zbytečnému očkování.  Do zvláštních sdělení lze uvést např. platnost povinného očkování, zdravotní potíže pejska jako epilepsie, diabetes, potravinové alergie, pravidelně užívané léky, známé alergie apod.

Přihlášení do registru zvířat musí provést sám majitel, neboť zároveň s registrací získá přístup do karty svého zvířete s možností provádět průběžné aktualizace uvedených informací. V některých ordinacích na požádání zároveň s aplikací mikročipu ochotně pomohou bezradnému majiteli psa i registrací na vybraný registr (za úplatu).  

Samotná registrace je velice jednoduchá. Po vyplnění online předepsaného formulář na stránkách Vámi zvoleného registru a uhrazení registračního poplatku, obdržíte potvrzení o registraci. Na webových stránkách registru si registrované údaje raději ihned překontrolujte, aby se zabránilo případné chybně v uvedeném telefonním čísle a ověříte si, zda je číslo mikročipu v systému dohledatelné. Až po tomto závěrečném kroku máte jistotu, že jste učinili vše, pro šťastný návrat Vašeho čtyřnohého přítele. Záleží jen na Vás, který registr si zvolíte a kam svého pejska zaregistrujete. Můžete i do všech registrů, avšak následně nesmíte zapomenout na aktualizace údajů ve všech registrech, kam jste se zaregistrovali. Pokud se svými psy cestujete do zahraničí nebo například rádi trávíte dovolené v pohraničních oblastech naší vlasti, volte raději takový registr, který je zapojen do celoevropského či celosvětového systému vyhledávání zvířat. Nikdy nevíte, zda se Váš pejsek nezaběhne mimo území ČR.

čipovaní a registrace psů v české republice

A jaké registry jsou Vám k dispozici?

1. Národní registr majitelů zvířat

 • odkaz na web

 • Registrace pro mikročipy DataMars s národním kódem a mikročipy LifeChip zdarma, ostatní 170,- Kč.

 • Registrace možná online.

 • Člen celosvětové sítě PETMAXX.com

  2. BackHome registr zvířat

 • odkaz na web

 • Registrace mikročipů Backhome zdarma, ostatní registrace pro všechny mikročipy 200,-Kč.

 • Registrace možná online.

 • Člen celosvětové sítě PETMAXX.com.

  3. Centrální evidence zvířat a věcí ČR

 • odkaz na web

 • Registrace pro všechny mikročipy 240,- Kč.

 • Registrace možná online.

 • Společnost umožňuje městům a obcím převedení obecních evidencí psů do své databáze. Místo majitele psa se v tomto případě uvádí kontakt na obec, kde je pes evidován.

 • Není členem žádné evropské ani mezinárodní sítě. Účinné vyhledávání pouze na území ČR.

  4. Český registr zájmových zvířat a majitelů

 • odkaz na web

 • Registrace pro všechny mikročipy 160 Kč.

 • Registrace možná pouze písemně prostřednictvím pošty.

 • Napojen na European Pet Network (https://www.europetnet.com/ ) – registr členských databází evropských zemí.

         5. Mezinárodní centrální registrace zvířat IFTA  - registrační centrum pro ČR

Jak hovoří zákony a proč je důležitá registrace čipu?

K dnešnímu dni neukládá žádný zákon povinnost označovat zvířata mikročipy (transpondéry).  Pouze v případě cestování se zvířetem do zemí EU je označení zvířete mikročipem vyžadováno nařízením (EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu. Převážná většina českých chovatelských klubů tak již do svých chovatelských řádů sama zavedla povinnost jednoznačné identifikace chovaných jedinců tetováním a současným označením zvířete mikročipem. I některá velká města začala absenci zákona řešit vytvářením vlastních místních vyhlášek. Mnohé obce například využívají benevolence zákona č. 565/1990 o místních poplatcích, na základě kterého stanoví výši místního poplatku za psa a následně umožní osvobození od tohoto poplatku za ,,očipovaní“ psa. Jiné obce vyhláškou přistoupili k plošnému povinnému označování psů, kteří jsou trvale chováni na území obce mikročipy. Bohužel už žádná z výše jmenovaných řádů a vyhlášek nenařizují následnou registraci čísla mikročipu v některém z registrů. Ptáte se proč? Donutit majitele zvířete k registraci čísla čipu není v pravomoci žádné instituce. Bohužel, i v tomto platí známé přísloví: ,,Vlk se nažral a koza zůstala celá“.

Na většině území České Republiky tak zůstává i nadále označování zvířat mikročipy dobrovolnou záležitostí vlastníka zvířete. Obecní evidence psů i se zápisy čísel mikročipů slouží pouze pro kontrolní účely obce při vybírání místního poplatku a ve většině případů není s dalšími obcemi dále sdílena. Nejsou výjimkou ani vlastníci psů, kteří ,,investovali“ do očipování svého psa jen za účelem trvalého snížení či dokonce osvobození od poplatku obci a v případě ztráty se po psovi ani nikterak neshánějí.  Zaběhne-li se pes do katastru jiné obce, než ve které je evidován, stává se víceméně nedohledatelným. Na stránkách odchytové služby se dočtete, praktiky starostů malých obcí, kteří ve snaze ušetřit na nákladech za péči o nalezeného psa, naloží nalezence do vozu a ,,popovezou“ ho dál za hranici své obce. A tak se psí útulky plní pejsky, u kterých se nepodaří najít majitele i přes skutečnost, že mají mikročip. Zákon, který by vzniklou situaci řešil je v nedohlednu a je částečně suplován novým občanským zákoníkem. Již před lety vzniklo alespoň částečné, avšak stále málo využívané, řešení založené na solidární spolupráci mezi obcemi. Obce mají možnost své evidenci jednoduše převést do registru Centrální evidence zvířat a věcí ČR a umožnit tak ostatním institucím (obcím, městské či státní policii …apod) lépe dohledat majitele nalezeného psa kdekoliv na území ČR.

Víte však, zda je Vaše obec zapojena do tohoto projektu?

čipování registrace psů

A jak je to v případě nálezu toulavého psa?

Podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění se považuje zvíře za opuštěné, pokud je zřejmý úmysl vlastníka zvířete se zbavit. To znamená, že se vlastník musí vlastnictví osobně zdát. Vlastnické právo vlastníka pak, zaniká okamžikem opuštění zvířete a přechází na vlastnické právo obce. V ostatních případech je nutné se řídit § 1051, podle kterého nalezené zvíře nesmí být považováno za opuštěné a přivlastnit si je. Nálezce zvířete, u kterého je zjevné, že mělo vlastníka, je povinen toto zvíře odevzdat obci, na jejímž území k nález došlo. Obec musí bezodkladně zvířeti zajistit řádnou péči a nález vyhlásit obvyklým způsobem. Nepodaří-li se zjistit vlastníka zvířete a nálezce vysloví přání o zvíře pečovat, má obec právo rozhodnout o dočasném zaopatření zvířete nálezcem. Nepřihlásí-li se vlastník zvířete do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, přechází vlastnické právo na nálezce a to i v případě, že se jedná o zvíře v zájmovém chovu. V případě umístění zvířete do útulku, přechází vlastnické právo na provozovatele útulku po čtyřech měsících ode dne, kdy mu bylo zvířete svěřeno do péče, popř. od data vyhlášení nálezu zvířete.

Snadno tak může nastat situace, kdy se někdo zmocní Vašeho šampiona a nález záměrně nahlásí ve vzdálené malé obci. Zároveň požádá o svěření psa do své dočasné péče, aby chudáček nemusel do útulku, a nic netušící starosta obce vyvěsí informaci o odchycení psa na úřední desce před místním konzumem. Vy ač marně hledáte, po dvou měsících ztrácíte vlastnické právo ke svému psovi. Vypočítavý ,,zachránce“ má po této čekací době právo si požádat o vystavení duplikátu průkazu původu a označit psa za svého. Zvíře nabyl legální právní cestou a nadále je dle platného zákona považován za řádného vlastníka.

Nechcete-li být o své vlastnické právo připraveni, přináší Vám zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník jistotu v podobě § 1047, kterým se stanovuje, že ,,zvířetem bez pána se nemůže stát zvíře, které je označeno takovým způsobem, že je možné zjistit jeho vlastníka“ a právě registrace mikročipu spolehlivě splňuje literu tohoto zákona. V takovém případě, pokud by nálezce nález zvířete řádně neoznámil, vystavil by se trestnímu stíhání podle § 219 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku z přečinu zatajování cizí věci a neoprávněnému přivlastňování cizí věci s možností uložení peněžitého trestu nebo pokud by zvíře zneužil k vlastnímu zisku, může být přečin překvalifikován na trestný čin se sazbou odnětí svobody v délce od 6 měsíců do pěti let.

V případě odchytu a karanténování zvířete jdou náklady s tímto spojené za obcí, ve které k odchytu zvířete došlo. Najde-li se, či se přihlásí původní vlastník zvířete, je povinen vzniklé náklady obci nahradit. Dostane-li se zvíře do dočasné péče útulku je povinen vlastník zvířete uhradit i náklady spojené s touto péčí.  (Zákon o veterinární péči č. 166/1999 Sb. § 42 a 46)

Nyní už je jen na Vás, abyste zvážili, výhody a rizika implantace mikročipu u Vašeho čtyřnohého přítele.

Mnoho společných let plných radosti s Vašimi mazlíky přeje Šárka Irová.

Přečtěte si článek: Poplatek za psa, jak se mu vyhnout?


Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.

Loading...


Ahoj, jmenuji se Dominik a jsem studentem veterinární medicíny. Rád bych během studií vybudoval funkční komunitní webovou stránku pro všechny, kdo mají rádi psy. Plánuji pomáhat majitelům psů, psím útulkům a týraným psům. Zatím se snažím web zaplnit praktickými informacemi a již jsem napsal přes 200 článků. Prosím lajkněte mou facebook stránku a zůstaňte v kontaktu. Díky mocChci odebírat novinky PSÍ ÚSMĚV ve svém prohlížeči!